Odpowiedzialnośc i troska
Kategoria: Odpowiedzialność i troska

ICCA (ang. International Council of Chemical Associations - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych) jest stowarzyszeniem światowego przemysłu chemicznego. Jego członkami są zarówno regionalne stowarzyszenia, jak Cefic (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), a także stowarzyszenia i organizacje krajowe.

PIPC, podpisując deklarację Global Charter Responsible Care, wskazuje, że jako lokalna organizacja jest zaangażowana we wdrażanie globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego, czyli Programu Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska) na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa oraz aktywne wzmacnianie Responsible Care na całym świecie.

Podpisując deklarację, PIPC oczekuje, że firmy członkowskie Izby, a także partnerzy w całym łańcuchu wartości, będą:

  • bezpiecznie zarządzać produktami chemicznymi zgodnie z podejściem opartym na ocenie ryzyka i cyklu życia;
  • promować zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizację wytwarzania odpadów oraz zużycia energii i innych krytycznych zasobów na każdym etapie cyklu życia produktu chemicznego;
  • współpracować z administracją krajową i społecznością zgodnie z krajowym Programem Responsible Care. 

Demonstrując to zaangażowanie, PIPC odgrywa rolę w aktywnej ochronie społeczeństwa i środowiska, działając na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i poprawiając jakość życia społeczeństwa.

Światową Kartę Responsible Care podpisało blisko 60 lokalnych organizacji z całego świata, reprezentujących branżę chemiczną oraz ponad 580 przedsiębiorstw przemysłu chemicznego z całego świata, które łącznie reprezentują 96 %. największych światowych firm chemicznych[1].

Program Responsible Care (w Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”) powstał na początku lat 80. w Kanadzie. To prośrodowiskowa inicjatywa realizowana przez przemysł chemiczny na całym świecie.
W Polsce Program przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego krajową realizacją.

 PIPC Chamber

[1] Dane ze strony ICCA: https://icca-chem.org/focus/responsible-care/

Created by: cdx.pl