Odpowiedzialnośc i troska
Kategoria: Odpowiedzialność i troska

26 września 2022 roku (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 13:30, w formie szkolenia online – webinarium, odbyło się pierwsze tegoroczne "Spotkanie z ekspertem"

Szkolenie było prowadzone w odniesieniu do hasła przewodniego: „Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje."

Najważniejsze poruszane przez eksperta zagadnienia:

  • Co zmienia nowa ustawa w obszarze zwalczania przestępczości środowiskowej ?
  • Wzrost kar finansowych, zaostrzenie kar pozbawienia lub ograniczenia wolności.
  • Jakie są obowiązki gospodarującego odpadami, podlegające kontroli organów ochrony środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z przepisów prawa.
  • Kiedy organ kontroli może wszcząć kontrolę?
  • Jakie są uprawnienia organów kontrolnych, obowiązki kontrolowanych, etapy kontroli, działania kontrolne i pokontrolne?
  • Czy i w jakich sytuacjach kontrolowanemu przysługuje sprzeciw od kontroli?
  • Na co zwrócić uwagę, by nie stać się elementem nielegalnego obrotu odpadami?
  • Kiedy jest możliwe wstrzymanie działalności w zakładzie?

Ekspertem prowadzącym spotkanie był Pan Dr Sergiusz Urban z kancelarii WKB.

 

                          Krzysztof Hornicki FOTO                         Sergiusz Urban - Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska w kancelarii WKB. Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi. Wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich..                          

 

Udział w spotkaniu był bezpłatny – zaproszenie na spotkanie skierowane było tylko do przedstawicieli firm Realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska”.

 

Koordynatorem technicznym spotkania była firma CBE Polska.

Klauzula Przetwarzania Państwa Danych Osobowych

Created by: cdx.pl